Čím je specifický obřad biskupského svěcení?

29.06.2016 10:23

„Biskupské svěcení, podobně jako každá konsekrace, se uděluje při slavení eucharistie. Udělovatelem svěcení může být pouze biskup, který k sobě přibere nejméně dva jiné biskupy jako spolusvětitele. Také ten, kdo má být vysvěcen, je k obřadu doprovázen dvěma kněžími,“ vysvětluje P. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu v Olomouci.
Svěcení smí být uděleno pouze s písemným pověřením od papeže. Ještě před konsekrační mší svatou musí nově jmenovaný biskup složit v přítomnosti svědků Vyznání víry a přísahu věrnosti.

Obřad svěcení probíhá po evangeliu. Začíná zpěvem hymnu Přijď, ó Duchu přesvatý. Jeden z kněží, kteří doprovázejí svěcence, představí kandidáta světiteli: „Nejdůstojnější otče biskupe, svatá katolická církev vás žádá, abyste posvětil kněze – (v případě blížícího se svěcení v Brně Pavla Konzbula) k biskupské službě.“ Světitel se dotáže: „Máte apoštolské pověření?“ V případě kladné odpovědi biskup hlavní světitel požádá, aby bylo apoštolské pověření přečteno. Nejprve světiteli a pak i přítomným biskupům je předložen a posléze i předčítán papežský list. Poté všichni přítomní zvolají: „Bohu díky.“ Následuje homilie hlavního světitele.

„Po homilii svěcenec slibuje, že bude věrně uchovávat víru a plnit všechny povinnosti svěřené služby. Obřad svěcení dále pokračuje litaniemi ke všem svatým. Svěcenec při nich leží tváří k zemi. Po litaniích a závěrečné modlitbě přichází nejdůležitější okamžik svěcení: vzkládání rukou světitele i všech přítomných biskupů a konsekrační modlitba. Při ní drží dva jáhnové nad hlavou svěcence rozevřený evangeliář. Po konsekrační modlitbě je svěcenec pomazán na hlavě křižmem,“ upřesňuje P. Vrbacký.

V závěru obřadu pak světitel předá nově vysvěcenému biskupovi evangeliář a dále insignie jeho služby – prsten, mitru a berlu, a ten následně přijme od světitele i ostatních biskupů pozdravení pokoje. Mše svatá pak pokračuje modlitbou Vyznání víry a přinášením obětních darů. Po svatém přijímání zazní chvalozpěv Te Deum laudamus (Bože, chválíme tebe), při němž nově vysvěcený biskup v doprovodu biskupů světitelů prochází celým shromážděním a uděluje své první biskupské požehnání.

Foto: V. Sláma
 

Ilustrace

(převzato z biskupstvi.cz)

Zpět